• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Đã tiếp nhận

475 hồ sơ

Đã xử lý

135 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

21

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Sơn 375 437 319 170 65.24% 0 320 3 0
UBND Thị trấn Phố Châu 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND Thị trấn Tây Sơn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã An Hòa Thịnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Kim Hoa 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Quang Diệm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Bằng 1 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND Xã Sơn Bình 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Châu 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Giang 1 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND Xã Sơn Hàm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Hồng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Kim 1 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Kim 2 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lâm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lễ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lĩnh 0 21 0 0 -- 21 0 0 0
UBND Xã Sơn Long 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Ninh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Phú 0 17 17 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Tây 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Tiến 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trung 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trường 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Tân Mỹ Hà 4 0 0 0 -- 0 4 0 0
-- Tổng -- 383 475 336 170 66.40% 21 328 3 0
Top