• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN HƯƠNG SƠN
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 12559 hồ sơ

- Đã xử lý: 12011 hồ sơ

96.8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top