• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN HƯƠNG SƠN
năm 2021

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 475 hồ sơ

- Đã xử lý: 506 hồ sơ

66.4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top