• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

11090 hồ sơ

Đã xử lý

10059 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2967

Hồ sơ đã xử lý

3258

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

351

Hồ sơ đã xử lý

455

99.8 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

827

Hồ sơ đã xử lý

507

98.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1274

Hồ sơ đã xử lý

791

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1384

Hồ sơ đã xử lý

1141

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

213

Hồ sơ đã xử lý

425

56.7 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Sơn 0 6560 5346 195 96.48% 1000 0 3 16
UBND Thị trấn Phố Châu 0 772 770 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Thị trấn Tây Sơn 0 173 173 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã An Hòa Thịnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Kim Hoa 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Quang Diệm 0 74 74 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Bằng 0 80 79 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Sơn Bình 0 150 150 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Châu 0 133 133 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Giang 0 160 159 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Sơn Hàm 0 98 98 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Hồng 0 157 157 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Kim 1 0 120 120 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Kim 2 0 119 119 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lâm 0 185 185 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lễ 0 256 256 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Lĩnh 0 161 161 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Long 0 221 221 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Ninh 0 47 47 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Phú 0 144 144 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Tây 0 220 219 1 99.55% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Tiến 0 217 217 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trà 0 180 180 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trung 0 260 260 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Trường 0 192 192 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Mỹ Hà 0 41 37 0 100.00% 0 4 0 0
-- Tổng -- 0 10720 9497 196 97.98% 1000 8 3 16
Top