• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN HƯƠNG SƠN
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 11484 hồ sơ

- Đã xử lý: 11242 hồ sơ

98.4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top